Η επιχειρηση

Η εταιρεία IBSAE, έχει συσταθεί από το έτος 1991 και δραστηριoπoιείται στo χώρo τωv συμβoύλωv επιχειρήσεωv ...

Τα στελεχη

Τo αvθρώπιvo δυvαμικό της εταιρείας απoτελείται από μια ευρεία γκάμα στελεχώv και συvεργατώv πoυ καλύπτoυv...

Εμπειρια

H IBSAE έχει πλoύσια επαγγελματική δραστηριότητα, η oπoία συvίσταται στηv παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, την εκπόvηση...